جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
416تامين اجتماعي70قرص - دي يدوهيدروکسي کينولين (يدوکينول) - 210mg1393/07/021100
416تامين اجتماعي70قرص - دي يدوهيدروکسي کينولين (يدوکينول) - 210mg1392/09/20850
416تامين اجتماعي70قرص - دي يدوهيدروکسي کينولين (يدوکينول) - 210mg1392/05/13700
416تامين اجتماعي70قرص - دي يدوهيدروکسي کينولين (يدوکينول) - 210mg1392/01/11500
416تامين اجتماعي70قرص - دي يدوهيدروکسي کينولين (يدوکينول) - 210mg1391/03/23430
416تامين اجتماعي70قرص - دي يدوهيدروکسي کينولين (يدوکينول) - 210mg1390/06/22300