چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
443تامين اجتماعي70قرص - دي هيدرو ارگوتوکسين مسيلات - 1.5mg1392/05/13400
443تامين اجتماعي70قرص - دي هيدرو ارگوتوکسين مسيلات - 1.5mg1392/01/11260
443تامين اجتماعي70قرص - دي هيدرو ارگوتوکسين مسيلات - 1.5mg1388/02/30200