يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
442تامين اجتماعي70قرص - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 2.5mg1392/05/13480
442تامين اجتماعي70قرص - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 2.5mg1392/01/11320
442تامين اجتماعي70قرص - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 2.5mg1390/06/30240