دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
436تامين اجتماعي70قرص - ديگوکسين - 0.25mg1392/05/21560
436تامين اجتماعي70قرص - ديگوکسين - 0.25mg1391/09/26320
436تامين اجتماعي70قرص - ديگوکسين - 0.25mg1390/06/30270