سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
435تامين اجتماعي70قرص - دايجستيو - -1394/06/292000
435تامين اجتماعي70قرص - دايجستيو - -1392/05/141295
435تامين اجتماعي70قرص - دايجستيو - -1389/09/18400