جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
432تامين اجتماعي70قرص - دي اتيل کاربامازين سيترات - 50mg1392/07/230
432تامين اجتماعي70قرص - دي اتيل کاربامازين سيترات - 50mg1387/05/31180