سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
429تامين اجتماعي0قرص - دي سيکلومين - 10mg1395/01/28500
429تامين اجتماعي70قرص - دي سيکلومين - 10mg1392/05/13250
429تامين اجتماعي70قرص - دي سيکلومين - 10mg1392/01/11160
429تامين اجتماعي70قرص - دي سيکلومين - 10mg1390/06/30120