شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
429تامين اجتماعي70قرص - دي سيکلومين - 10mg1392/05/13250
429تامين اجتماعي70قرص - دي سيکلومين - 10mg1392/01/11160
429تامين اجتماعي70قرص - دي سيکلومين - 10mg1390/06/30120