شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1464تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 100mg1393/04/301150
1464تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 100mg1392/05/15600
1464تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 100mg1391/08/16600
1464تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 100mg1390/07/20380