چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2041تامين اجتماعي0قرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1395/01/28600
2041تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1392/06/04500
2041تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1392/05/13360
2041تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1392/01/11240
2041تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1391/06/28200
2041تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1390/06/30130