جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2041تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1392/06/04500
2041تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1392/05/13360
2041تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1392/01/11240
2041تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1391/06/28200
2041تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1390/06/30130