پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
424تامين اجتماعي0قرص - ديکلوفناک سديم - 25mg1395/01/28400
424تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 25mg1392/05/21350
424تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 25mg1392/01/11160
424تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 25mg1391/06/28140
424تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 25mg1390/06/30100