جمعه 1 آذر 1398    |    Friday, November 22, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
424تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 25mg1396/09/18500
424تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 25mg1392/05/21350
424تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 25mg1392/01/11160
424تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 25mg1391/06/28140
424تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 25mg1390/06/30100