پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
13938تامين اجتماعي70قرص - ديازوکسايد - 50mg1393/06/0841400
13938تامين اجتماعي70قرص - ديازوکسايد - 50mg1392/08/0652186