پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
417تامين اجتماعي0قرص - ديازپام - 10mg1395/01/28600
417تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 10mg1393/11/04500
417تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 10mg1392/12/10450
417تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 10mg1392/05/13225
417تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 10mg1392/02/04150
417تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 10mg1392/01/11125
417تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 10mg1388/12/0380
417تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 10mg1391/01/0595