پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
420تامين اجتماعي0قرص - ديازپام - 5mg1395/01/28480
420تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 5mg1393/11/04400
420تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 5mg1392/12/10380
420تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 5mg1392/05/13190
420تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 5mg1392/01/11125
420تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 5mg1388/12/0375
420تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 5mg1391/01/0590