دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
419تامين اجتماعي0قرص - ديازپام - 2mg1395/01/28400
419تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 2mg1393/11/04350
419تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 2mg1392/12/10330
419تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 2mg1392/05/13165
419تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 2mg1392/01/11110
419تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 2mg1388/12/0370
419تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 2mg1391/01/0585