شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
419تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 2mg1393/11/04350
419تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 2mg1392/12/10330
419تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 2mg1392/05/13165
419تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 2mg1392/01/11110
419تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 2mg1388/12/0370
419تامين اجتماعي70قرص - ديازپام - 2mg1391/01/0585