سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
407تامين اجتماعي70قرص - دکسترومتورفان - 15mg1393/11/15550
407تامين اجتماعي70قرص - دکسترومتورفان - 15mg1393/06/16460
407تامين اجتماعي70قرص - دکسترومتورفان - 15mg1392/05/15430
407تامين اجتماعي70قرص - دکسترومتورفان - 15mg1391/10/18320
407تامين اجتماعي70قرص - دکسترومتورفان - 15mg1391/03/06230
407تامين اجتماعي70قرص - دکسترومتورفان - 15mg1390/06/30140