جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
398تامين اجتماعي0قرص - دگزامتازون - 0.5mg1395/01/28350
398تامين اجتماعي70قرص - دگزامتازون - 0.5mg1393/11/04270
398تامين اجتماعي70قرص - دگزامتازون - 0.5mg1392/05/15230
398تامين اجتماعي70قرص - دگزامتازون - 0.5mg1391/06/28170
398تامين اجتماعي70قرص - دگزامتازون - 0.5mg1390/06/22120