سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
398تامين اجتماعي70قرص - دگزامتازون - 0.5mg1393/11/04270
398تامين اجتماعي70قرص - دگزامتازون - 0.5mg1392/05/15230
398تامين اجتماعي70قرص - دگزامتازون - 0.5mg1391/06/28170
398تامين اجتماعي70قرص - دگزامتازون - 0.5mg1390/06/22120