شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
388تامين اجتماعي70قرص - دزيپرامين (دسيپرامين) - 25mg1392/05/13500
388تامين اجتماعي70قرص - دزيپرامين (دسيپرامين) - 25mg1392/01/11350
388تامين اجتماعي70قرص - دزيپرامين (دسيپرامين) - 25mg1390/06/22270