پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
17853تامين اجتماعي100قرص - دفريپرون - 500mg EC1392/05/274800
17853تامين اجتماعي100قرص - دفريپرون - 500mg EC1391/10/133600