شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
17853تامين اجتماعي100قرص - دفريپرون - 500mg EC1392/05/274800
17853تامين اجتماعي100قرص - دفريپرون - 500mg EC1391/10/133600