دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8997تامين اجتماعي91قرص - دفراسيروکس - 500mg1393/04/02220000
8997تامين اجتماعي100قرص - دفراسيروکس - 500mg1393/09/1232000
8997تامين اجتماعي96قرص - دفراسيروکس - 500mg1393/04/01220000
8997تامين اجتماعي100قرص - دفراسيروکس - 500mg1393/04/0132000
8997تامين اجتماعي100قرص - دفراسيروکس - 500mg1393/03/0530000
8997تامين اجتماعي100قرص - دفراسيروکس - 500mg1391/10/135000