پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6659تامين اجتماعي91قرص - دفراسيروکس - 250mg1393/04/01110000
6659تامين اجتماعي100قرص - دفراسيروکس - 250mg1393/09/1216000
6659تامين اجتماعي96قرص - دفراسيروکس - 250mg1393/04/01110000
6659تامين اجتماعي100قرص - دفراسيروکس - 250mg1393/04/0116000
6659تامين اجتماعي100قرص - دفراسيروکس - 250mg1393/03/0515000
6659تامين اجتماعي100قرص - دفراسيروکس - 250mg1391/10/132500