سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7054تامين اجتماعي91قرص - دفراسيروکس - 125mg1395/04/0955000
7054تامين اجتماعي91قرص - دفراسيروکس - 125mg1394/05/2457750
7054تامين اجتماعي100قرص - دفراسيروکس - 125mg1393/09/128000
7054تامين اجتماعي96قرص - دفراسيروکس - 125mg1393/04/0155000
7054تامين اجتماعي100قرص - دفراسيروکس - 125mg1393/04/018000
7054تامين اجتماعي100قرص - دفراسيروکس - 125mg1393/03/057500
7054تامين اجتماعي100قرص - دفراسيروکس - 125mg1391/10/131250