سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
383تامين اجتماعي70قرص - داپسون - 100mg Double S1394/09/284200
383تامين اجتماعي70قرص - داپسون - 100mg Double S1394/05/258000
383تامين اجتماعي70قرص - داپسون - 100mg Double S1392/09/058000
383تامين اجتماعي70قرص - داپسون - 100mg Double S1392/05/234150
383تامين اجتماعي70قرص - داپسون - 100mg Double S1390/12/243700