شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
374تامين اجتماعي70قرص - سيپروترون کامپاند - -1394/07/26800
374تامين اجتماعي70قرص - سيپروترون کامپاند - -1392/05/15550
374تامين اجتماعي70قرص - سيپروترون کامپاند - -1391/07/19400
374تامين اجتماعي70قرص - سيپروترون کامپاند - -1390/06/22300