شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
373تامين اجتماعي70قرص - سيپروترون استات - 50mg1392/05/157400
373تامين اجتماعي70قرص - سيپروترون استات - 50mg1391/07/195500
373تامين اجتماعي70قرص - سيپروترون استات - 50mg1390/06/224600