دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
373تامين اجتماعي70قرص - سيپروترون استات - 50mg1392/05/157400
373تامين اجتماعي70قرص - سيپروترون استات - 50mg1391/07/195500
373تامين اجتماعي70قرص - سيپروترون استات - 50mg1390/06/224600