دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
372تامين اجتماعي0قرص - سيپروهپتادين - 4mg1395/01/28310
372تامين اجتماعي70قرص - سيپروهپتادين - 4mg1392/05/15240
372تامين اجتماعي70قرص - سيپروهپتادين - 4mg1391/07/19180
372تامين اجتماعي70قرص - سيپروهپتادين - 4mg1390/06/22120