چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
372تامين اجتماعي70قرص - سيپروهپتادين - 4mg1392/05/15240
372تامين اجتماعي70قرص - سيپروهپتادين - 4mg1391/07/19180
372تامين اجتماعي70قرص - سيپروهپتادين - 4mg1390/06/22120