جمعه 1 آذر 1398    |    Friday, November 22, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
372تامين اجتماعي70قرص - سيپروهپتادين - 4mg1396/08/27350
372تامين اجتماعي70قرص - سيپروهپتادين - 4mg1392/05/15240
372تامين اجتماعي70قرص - سيپروهپتادين - 4mg1391/07/19180
372تامين اجتماعي70قرص - سيپروهپتادين - 4mg1390/06/22120