يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
369تامين اجتماعي70قرص - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 50mg1393/04/319000
369تامين اجتماعي70قرص - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 50mg1392/07/014500
369تامين اجتماعي70قرص - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 50mg1392/05/294500
369تامين اجتماعي70قرص - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 50mg1391/03/163000
369تامين اجتماعي70قرص - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 50mg1391/02/254500
369تامين اجتماعي70قرص - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 50mg1390/09/053000