سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
342تامين اجتماعي70قرص - کوتريموکسازول - 100,20mg1393/08/03350
342تامين اجتماعي70قرص - کوتريموکسازول - 100,20mg1392/05/13250
342تامين اجتماعي70قرص - کوتريموکسازول - 100,20mg1392/01/11170
342تامين اجتماعي70قرص - کوتريموکسازول - 100,20mg1390/06/22130