چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5526تامين اجتماعي70قرص - کوتريموکسازول - 800,160mg1393/08/031000
5526تامين اجتماعي70قرص - کوتريموکسازول - 800,160mg1392/05/15800
5526تامين اجتماعي70قرص - کوتريموکسازول - 800,160mg1391/05/21500
5526تامين اجتماعي70قرص - کوتريموکسازول - 800,160mg1390/06/22350