شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
339تامين اجتماعي70قرص - کوتريموکسازول - 400,80mg1393/08/05800
339تامين اجتماعي70قرص - کوتريموکسازول - 400,80mg1392/05/13600
339تامين اجتماعي70قرص - کوتريموکسازول - 400,80mg1392/01/11400
339تامين اجتماعي70قرص - کوتريموکسازول - 400,80mg1391/05/21320
339تامين اجتماعي70قرص - کوتريموکسازول - 400,80mg1390/06/22250