شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
358تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو تري فازيک - -1392/05/13285
358تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو تري فازيک - -1390/07/11166