سه شنبه 4 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1444تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو ال دي اف دي - -1392/05/13142
1444تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو ال دي اف دي - -1392/01/11107
1444تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو ال دي اف دي - -1385/04/1864