شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1444تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو ال دي اف دي - -1392/05/13142
1444تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو ال دي اف دي - -1392/01/11107
1444تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو ال دي اف دي - -1385/04/1864