جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
357تامين اجتماعي0قرص - کنتراسپتيو ال دي - -1395/05/12214
357تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو ال دي - -1392/05/13176
357تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو ال دي - -1392/01/11133
357تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو ال دي - -1390/06/22109