چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
357تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو ال دي - -1392/05/13176
357تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو ال دي - -1392/01/11133
357تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو ال دي - -1390/06/22109