دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
356تامين اجتماعي0قرص - کنتراسپتيو اچ دي - -1395/05/12238
356تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو اچ دي - -1392/05/13190
356تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو اچ دي - -1392/01/11142
356تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو اچ دي - -1390/06/22109