پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
356تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو اچ دي - -1392/05/13190
356تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو اچ دي - -1392/01/11142
356تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو اچ دي - -1390/06/22109