يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
356تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو اچ دي - -1392/05/13190
356تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو اچ دي - -1392/01/11142
356تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو اچ دي - -1390/06/22109