شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1442تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو دي اي - -1392/05/141904
1442تامين اجتماعي70قرص - کنتراسپتيو دي اي - -1385/01/201000