يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
354تامين اجتماعي0قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 1.25mg1395/05/258500
354تامين اجتماعي70قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 1.25mg1392/11/014500
354تامين اجتماعي70قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 1.25mg1392/01/173000
354تامين اجتماعي70قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 1.25mg1391/09/252750
354تامين اجتماعي70قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 1.25mg1391/05/213000
354تامين اجتماعي70قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 1.25mg1390/07/112400