جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
352تامين اجتماعي0قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg1395/05/254500
352تامين اجتماعي70قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg1392/05/132700
352تامين اجتماعي70قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg1392/01/172000
352تامين اجتماعي70قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg1391/09/201600
352تامين اجتماعي70قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg1391/05/211700
352تامين اجتماعي70قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg1390/07/111300