پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
352تامين اجتماعي70قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg1392/05/132700
352تامين اجتماعي70قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg1392/01/172000
352تامين اجتماعي70قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg1391/09/201600
352تامين اجتماعي70قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg1391/05/211700
352تامين اجتماعي70قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg1390/07/111300