شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
348تامين اجتماعي0قرص - کلشي سين - 1mg1395/05/192000
348تامين اجتماعي70قرص - کلشي سين - 1mg1394/02/131500
348تامين اجتماعي70قرص - کلشي سين - 1mg1393/10/061000
348تامين اجتماعي70قرص - کلشي سين - 1mg1392/05/13750
348تامين اجتماعي70قرص - کلشي سين - 1mg1392/01/11550
348تامين اجتماعي70قرص - کلشي سين - 1mg1390/08/22440