چهارشنبه 11 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
338تامين اجتماعي70قرص - کوآموکسي کلاو - 625mg1394/07/266000
338تامين اجتماعي70قرص - کوآموکسي کلاو - 625mg1394/01/085000
338تامين اجتماعي70قرص - کوآموکسي کلاو - 625mg1392/05/154250
338تامين اجتماعي70قرص - کوآموکسي کلاو - 625mg1382/06/032970